Thursday, December 20, 2012

Եվս մեկ աստղ՝ տպավորությունների երկնքում


Յուրաքանչյուրի հոգու և սրտի նվագարանը հնչեցնում է մի յուրատեսակ մեղեդի, անտեսանելիորեն դառնում գույն, կերպավորվում որոշակի ձևի մեջ:
            Իջևանի թիվ 4 հիմն. դպրոցի 5-րդ դասարանի աշակերտները երգի և կերպարվեստի ուսուցչուհի Հերմինե Սարդարյանի գլխավորությամբ կազմակերպել էին յուրատեսակ ցուցահանդես: Խիստ բազմազան էին նյութերը և առավել բազմատեսակ ու խոսուն՝ կերպավորումները. ոսկրե ջրահարս ու Ձմեռ պապ, կավե տնակ ու խեցգետին, լորի ու հավի ձվերից՝ կաքավ, մարդուկ, կոներից՝ խնոցի, կաղնից՝ հեքիաթային թզուկներ, ընկույզի կեղևից՝ կրիա, արև, աքլոր, դդմիկներից՝ հրաշալի կերպավորումներ, չորացած ծաղիկներից՝ կոլաժներ և այլն: Խորհրդանշական տոնածառն ամբողջությամբ զարդարված էր երեխանների ձեռքերով պատրաստված անկրկնելի խաղալիքներով: Աշխատանքների դիտումն  ուղեկցվում էր դասական երաժշտությամբ և աշակերտների՝ ամանորյա տոնական երգերի կատարումներով:
Խիզախման էր գնացել երեխայի լուսե միտքը, փորձել հաղորդակից լինել հրաշքիննյութի մեջ տեսնել կերպար, գույնի մեջ դնել ասելիք:
Դպրոցն այնպիսինն է, ինչպիսին նրա սաներն են՝ ձիրքով, ինքնադրսևորմամբ, ապագային պատրաստ կերպարով, իսկ աշակերտը դպրոցի հավաքական պատկերն է: Դպրոցն է ձևավորում գեղագիտական մոտեցում ու ճաշակ, սովորեցնում արվեստի այբուբենը, իսկ արվեստի հետ հանդիպումից ծնված հիացմունքից անկրկնելի ոչինչ չկա
Գ. Մկրտումյան

Tuesday, December 4, 2012

Փչիր քամի, քշիր աշնան տերևը վերջին


    ì³ñëÇÏ  ³ßݳݠ ³ß˳ï³ÝùÝ  áõ  ïáÝ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ  ¿ñ å³ñáõñ»É  Æ稳ÝÇ ÃÇí 4  ÑÇÝ³Ï³Ý ¹åñáóÇ 2-ñ¹ ,,µ ,,  ¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÇÝ:»¨  ³ßáõÝÝ Çñ  Ñ»ï  ïËñáõÃÛáõÝ  ¿  µ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ  í³é  áõ ÑÛáõóÉÇ  Ùñ·»ñÁ, »ñ»Ë³Ý»ñÇ  ϳñϳãáõÝ  Ó³ÛÝáí ÑÝã³Í  »ñ·»ñÝ  áõ ·»Õ»óÇÏ  Ëáëù»ñÁ ïáݳϳݠ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ  ¿ÇÝ  ѳÕáñ¹áõÙ  û'   ¹³ÑÉÇ×Ç  Ý»ñϳݻñÇÝ  ¨ û'  Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ:
 §öã'Çñ  ù³ÙÇ, ùßÇ'ñ  ³ßݳݠ ï»ñ¨Á  í»ñçÇݦ    ÙÇçáó³éáõÙÝ Çñ  ËáñÑáõñ¹Ý  áõÝ»ñ...
   ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ µ³Å³Ýí³Í  ¿ÇÝ  »ñ»ù ÃÇÙÇ` ê³Éáñ»ÝÇÝ»ñ, î³ÝÓ»ÝÇÝ»ñ, ÊÝÓáñ»ÝÇÝ»ñ. Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ÃÇÙÝ áõÝ»ñ  Çñ ï»ñ¨Á:Øï³·ñáÑÇ  Ù»Ãá¹Ç  ÏÇñ³éٳٵ  ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ µÝáõó·ñ»óÇÝ ³ßáõÝ ï³ïÇÏÇÝ / ܳËßáõÝ ³ßáõÝ, óíÇß  ³ßáõÝ /:²ÛÝáõѻ蘒  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÃÇÙ å³Ûûóñ»ó  Çñ ë»Õ³ÝÇ ßáõñç  ³Ùñ³óí³Í  ÷áõãÇÏÝ»ñÁ ¨   ³ÛÝï»Õ ·ïÝíáÕ  µ³é»ñáí  Ï³½Ù»óÇÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ .    ¨   áõñ³ËáõÃÛáõÝÇó ï»ñ¨Ý»ñÁ  å³ñ»óÇ~Ý, å³ñ»óÇ~Ý...
    ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ  å³ïÙ»óÇÝ   ³ßݳݠ ³ÙÇëÝ»ñÇ, ³ßݳݳÛÇÝ  Ùñ·»ñÇ, ϻݹ³Ý³Ï³Ý áõ µáõë³Ï³Ý ³ß˳ñÑáõ٠ѳݹÇåáÕ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ    Ù³ëÇÝ:ÆëÏ í»ñçáõÙ`  µ»Ù³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,  ̳éÁ  Ëñ³ï»ó  Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ`
   - Ê»Éá'ù  Ù³ÝáõÏÝ»ñ, ¹áõù   áñ  ٻͳݳù, ٻ͠ Ù³ñ¹ÇÏ  ¹³éݳù, Ù»½ Ëݳۻó»ù  áõ å³Ñå³Ý»ó»ù ¨  Ó»ñ  ѳݹ»ñáõÙ áõ ³Û·ÇÝ»ñáõÙ  ͳé»ñ  ïÝÏ»ó»ù...
   

Thursday, November 29, 2012

Մարեց հայ երգարվեստի Ծովաստղիկը


Հայ բեմը կորցրեց իր ամենահզոր և ծիրանափող հիշեցնող ձայնը: Յուրաքանչյուր ոք հոգեպես մաքրագործվում է այդ պաշտելի ձայնի ազդեցությամբ և հաղորդակից դառնում աստվածային ու բացառիկ երևույթի:
Ճակատագիրն այսքան դաժան չպետք է գտնվեր հայ ժողովրդի հանդեպ, քանզի Ֆլորա Մարտիրոսյանը սոսկ երգչուհի չէր, այլ մշակույթի դեսպան, արվեստի գործիչ, որն ավելին էր անում իր նախագծերով, քան շատ պատմաբաններ ու  քաղաքագետներ:
Իջևանի թիվ 4 հիմնական դպրոցում հիշատակի օր էր: Երգի ուսուցչուհի Հերմինե Սարդարյանը ոգեկոչեց Ֆլորային, քանզի 7-րդ դասարանցիների շուրթերին թևածում էին նրա երգերը:  Հուզմունքի և ոգևորության ալիքն իր մեջ առավ նաև ուսուցիչներին: Սրտահույզ մեղեդին ծավալվեց ու ծովացավ…
Հոգևոր անմահության ուղին հայ երգարվեստի զարդին կապրեցնի հավետ:
Ննջի’ր խաղաղությամբ, սիրելի’ ֆլորա: Դու կապրես այնքան, որքան կապրի քո երգը, իսկ այն անմահ է…

Սպասումիդ պահերն այնքան դժվար կանցնեն, իմ զարթո’նք սեր,
Մայրամուտին մի ծով դարձար. ճամփեն երկա~ր, Ծովաստղի’կս… 
                          Գ. Մկրտումյան
                        

Առաջադիմության խթանման ուղով


Հաճախ ենք լսում, թե ինչպես ենբոլորը գանգատվում, որ նվազել է ուսումնատենչությունը: Իսկ ի՞նչ ենք անում այն ակտիվացնելու և բորբոքելու համար:
Իջևանի թիվ 4 հիմնական դպրոցի աշակերտական խորհրդի հերթական նիստում /նախագահ`Մայա Այդինյան/ որոշում ընդունվեց բարձր մակարդակով կազմակերպել և անցկացնել առաջադիմության երկշաբաթյա մրցույթ:
Աննկարագրելի և բուռն պայքար ծավալվեց 5-9 րդ դասարանների միջև, որի նպատակը մեկն էր. նվաճել հաղթանակի դափնին: Առանձնահատուկ բացատրական աշխատանք էր տարվում դասղեկների կողմից, կազմակերպվում էին ետ մնացողներին  աջակցող խմբեր, զարգանում էր աշակերտական փոխօգնությունը:
Նոյեմբերի 23-ին տնօրենի, փոխտնօրենների և դասղեկների մասնակցությամբ ամփոփվեցի մրցույթի արդյունքները: Պատվավոր առաջին տեղը նվաճեց 9-րդ դասարանը, որն էլ արժանացավ լավագույն մրցանակին:
Ողջունելի են աշխորհրդի այսօրինակ նախաձեռնություններն ու մտահղացումները: Եկեք միասին փնտրենք ելք դժգոհության ճահճից դեպի լույսի օվկիանը:

Tuesday, November 27, 2012

,,Իմ մասին,, ծրագրի փակման հանդիսավոր կոնֆերանսը:Նոյեմբերի 26-ին Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի ,,Տիգրան Մեծ,, սրահում  տեղի ունեցավ Եվրամիության ֆինանսավորած  ,,Իմ մասին. Հայաստանում երեխաների հույսերի և մտահոգությունների բարձրաձայնումը,,  ծրագրի փակման հանդիսավոր կոնֆերանսը: Բացման խոսքով հանդես եկան Հույսի Կամուրջ ՀԿ-ի նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանը և ՀԿ շահերի պաշտպան Զարուհի Բաթոյանը, ՀՀ-ում ԵՎրամիություն պատվիրակության գործառնությունների ղեկավար Ժան Քրիստոֆ Գայրանդը:
 Ներկայացվեց  երեխաների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ հարցման արդյունքները (ներկայացրեց  սոցիոլոգ Յուլիանա Մելքումյանը): Ծրագրի նպատակները և ձեռքբերումները ներկայացրեց ,,Իմ մասին,,  ծրագրի համակարգող Նաիրի Մելքոմյանը: 


Ավարտին  մոտեցավ ,,Իմ մասին,, ծրագիրը: Այն գործեց 2010 թվականից՝  ներգրավելով նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին: Ծրագիրն իրականացրեցին Հույսի Կամուրջ և Առաքելություն Արևելք հասարակական կազմակերպությունները:
Շնորհակալություն ծրագրի կազմակերպիչներին և մասնակիցներին՝ երկու տարի շարունակ մեր գիտելիքների շտեմարանը հարստացնելու և մեզ հաճելի պահեր պարգևելու համար:
                                        
                                                      Արման Մեհրաբյան

Wednesday, November 21, 2012

Բարեգործությունը սկսվում է աշակերտական նստարանից


<<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամը այս տարի նշում է իր հիմնադրման 20-ամյա հոբելյանը: Համահայկական այս կառույցը շարունակում է իրականացնել իր բացառիկ առաքելությունը`կյանքի կոչելով մեր ժողովրդի համար կենսական  և ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրեր:
Համայն հայության համար կարևորություն ունեցող այս ծրագրերի իրականացման համար <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամը ավանդաբար դրամահավաք է կազմակերպում աշխարհի տարբեր երկրներում անցկացվող միջոցառումների և հեռախոսամարաթոնների միջոցով, որի ավարտը նշանավորվում է 12-ժամյա հեռուստամարաթոնով:
Հիմնադրամի մարաթոնին իր մասնակցությունը բերեց  Իջևանի թիվ 4 հիմն. դպրոցը: Դպրոցի աշակերտական խորհուրդը  հանդես եկավ գեղեցիկ նախաձեռնությամբ: Դպրոցի միջանցքերում և դասասենյակներում փակցվեցին հայտարարություններ, որոնց սիրով արձագանքեցին աշակերտները: Դրամահավաքի արդյունքում ունեցանք հետևյալ ցուցանիշները.
Iա -1500դր.
Iբ-1000 դր.
IIա-1200 դր.
IIբ-1400 դր.
III-2900 դր.
IV-2000 դր.
V-1650 դր.
VI-1500 դր.
VII-1600 դր.
VIII-1000 դր.
IX-1250 դր.
Ուսուցիչները հատկացրեցին  17000 դրամ և հիմնադրամի բանկային հաշվին փոխանցվեց 27000 դրամ:
Բարի երթ <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամին իր վեհ և աստվածահաճո առաքելության ճանապարհին:
                                                               Իննա Մկրտումյան 

Friday, November 2, 2012

Դասընթաց ,,ժուռնալիստիկա,, թեմայով


    Հոկտեմբերի 16-ին աշխորհրդի տեղեկատվական հանձնախմբի նախաձեռնությամբ Իջևանի թիվ 4 դպրոցի մեդիախմբի մի քանի աշակերտներ մասնակցեցին World Vision միջազգային բարեգործական կազմակերպության կողմից կազմակերպված ,,Ժուռնալիստիկա և ֆոտոլրագրություն,, թեմայով դասընթացին, որի արդյունքում ձեռք բերեցին տարրական գիտելիքներ տեղեկատվության տարածման արհեստի վերաբերյալ:
                                                                                                                               Վահե Ասիրյան